Skip links
Sovint, la liquiditat i el benefici s’entenen de forma incorrecta. En aquest article t’expliquem la diferència entre aquests dos termes i el perquè.

No és el mateix tenir benefici que tenir liquiditat

Fa uns dies, un petit empresari em deia: “No entenc com em pots dir que el Resultat de l’Empresa és positiu, mentre tinc problemes de liquiditat de forma continuada”. Aquesta situació és freqüent, i molt sovint, costa d’entendre. Intentarem explicar, de forma senzilla, la diferència entre “Guanyar diners”, per tant, tenir Benefici, i “Tenir diners”, és a dir, Liquiditat.

El Benefici és un terme econòmic, i expressa la diferència (Marge) entre el preu de Venda i els Costos del producte o servei; o dit d’una altra forma, la diferència entre el total dels Ingressos i el total de les Despeses. La Liquiditat (o el saldo efectiu) és un terme financer, i expressa la diferència entre els Cobraments i els Pagaments de l’empresa. Sovint, aquests termes s’entenen de forma incorrecta i es diu “aquesta empresa té problemes econòmics” referint-se als seus problemes de liquiditat, quan, en realitat, el que te és un problema financer. Hi ha empreses que tenen problemes financers (no tenen liquiditat), però en canvi, NO tenen problemes econòmics (perquè generen benefici), i encara que amb menys freqüència, a l’inrevés.

I la gran pregunta és…”Per què es produeix aquesta diferència”? Per què una empresa pot generar benefici, i no tenir liquiditat?

Hi ha varies causes que provoquen aquest efecte:

1. El moment en què generem una Venda (terme econòmic) i el Cobrament (terme financer) acostumen a ser diferents.

En general, les empreses donen un termini de pagament als seus clients, que fa que una venda que es produeix per exemple al Gener, no es cobri efectivament fins, per exemple, al Març. De la mateixa forma, una compra que realitzem al mateix gener la podem pagar al febrer, gràcies al finançament que ens dona el nostre proveïdor.

Aquest fet provoca que, si bé al Gener la diferència entre les vendes (per exemple, 1.000€) i els Costos (per exemple, 600€) és de 400 (benefici), la diferència entre Cobraments i els Pagaments és 0, ja que no hi ha moviments de tresoreria. Però al Febrer, haurem de pagar els 600€ que vam comprar al gener, mentre que no cobrarem la venda fins al Març. Aquí generem una diferència negativa entre els Cobraments i els Pagaments, que pot provocar un problema de liquiditat.

 2. Les Inversions

Quan es realitza una Inversió, aquesta no es comptabilitza com una despesa, sinó que s’incorpora a l’Actiu de l’Empresa, però, en canvi, el pagament es realitza, per exemple, al comptat. Aquest fet redueix la Tresoreria de l’empresa, sense que hi hagi una repercussió en el Resultat.

De la mateixa forma, l’amortització d’aquestes inversions, que suposen un moviment purament comptable i que reflecteix la pèrdua de valor dels Actius, no té una contrapartida en la tresoreria, ja que l’Amortització Comptable és una despesa que no es paga. 

3. La devolució del Deute

Podem trobar una Empresa que generi Benefici (recordem, diferència entre Vendes i Costos) però que la devolució del Deute (que no és una despesa) redueixi de forma significativa la seva Tresoreria.

Per bé que una empresa ha de generar Benefici, perquè en cas contrari acabarà desapareixent, acostumen a ser els problemes de Liquiditat els que fan saltar les alarmes dels Directius i Empresaris, i és la principal causa del tancament de les empreses.

Per tant, l’equip directiu ha de disposar de forma periòdica, puntual i concisa de la informació econòmica (Compte de Resultats ) i financera (Balanç i estat de Cash Flow) per controlar aquests dos aspectes, pilars de qualsevol Empresa: El Benefici i la Liquiditat.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera