Skip links
Estem en l’època en que les Empreses estan fent el tancament de l’exercici anterior i preparant l’Impost sobre Societats. En aquest post fem una reflexió sobre quin resultat declarar.

Quin resultat declaro a l’impost de societats?

Ara que estem en l’època en que les Empreses estan fent el tancament de l’exercici anterior i preparant l’Impost sobre Societats, molts Empresaris i Directius de l’àrea financera, es plantegen quins ajustos cal fer per tal “d’ajustar” el Benefici i reduir la càrrega fiscal.

Fa pocs dies, parlant amb un empresari, em va preguntar la meva opinió sobre aquest tema.  Des de la premissa que no sóc fiscalista, sinó financer, comparteixo en aquest escrit la meva resposta i algunes reflexions.

Sóc de l’opinió que les finances de les empreses no es poden dirigir, planificar i gestionar des d’una òptica fiscal, sinó que han de ser els criteris financers els que marquin la política financera de l’empresa. La planificació fiscal és una vessant molt important dins l’Empresa, i sóc també del parer que cal complir amb rigor la normativa fiscal. Ara bé, la fiscalitat no hauria de ser el factor principal per prendre decisions financeres.

Tornant a la pregunta que em va fer aquest empresari…. La primera reflexió que vaig fer-li, és que:

 

Els Beneficis son la principal font de recursos financers de l’empresa, i per tant, la principal font de finançament.

 

Els Beneficis passaran a formar part dels Recursos Propis de l’Empresa, és a dir, d’aquella part del Passiu que NO és exigible (només en cas que els Socis així ho requereixin) i per tant, aporten un finançament a molt llarg termini de les inversions en Actiu Fix, o d’ aquella part del Circulant que no es cobreix amb deute a curt termini (Fons de Maniobra). Aquest finançament del Circulant amb Recursos Propis, aporta un elevat grau de solidesa financera al Balanç i contribueix de forma molt notable a una bona situació de liquiditat, actual i futura, de les Empreses.

Aquest volum de Recursos Propis és una dada cabdal alhora d’analitzar el Balanç d’una Empresa, perquè representa i explica a l’exterior, no només la viabilitat econòmica de l’empresa (generació de benefici) i la viabilitat financera (generació de cash flow), sinó també la capacitat d’autofinançar les seves necessitats financeres.

 

Així, quan una Empresa va a una Entitat Financera a buscar finançament, el Banc principalment analitza dues coses:

 

  • El grau d’endeutament
  • La capacitat de generació de Benefici i Cash Flow.

I això és així perquè aquests dos factors determinen en gran mesura la capacitat de devolució del deute que estem sol·licitant, que és, en primera instància, el que la Banca vol garantir-se.

 

Els Beneficis acumulats al llarg dels anys, expressats en forma de Reserves al Balanç, són un potent indicador de la fortalesa financera de l’Empresa, de la capacitat de generar beneficis, i una sòlida garantia alhora de sol·licitar nou finançament.

 

Per tant, presentar uns Comptes anuals amb uns bons Resultats a la declaració de l’impost de societats, serà sempre una bona decisió per part de la Direcció de l’Empresa, malgrat el cost fiscal, perquè explica als agents externs amb qui l’Empresa s’interrelaciona (Entitats financeres, Clients, Proveïdors, Etc) la solidesa financera de l’Empresa, la capacitat de generació de Benefici i Cash Flow i, per tant, la solvència i viabilitat de  l’Empresa.

Necessites un acessor? Contacta amb nosaltres sense compromís

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera