Casos d'èxit

Consultoria Financera

Empresa del sector Retail que es dedica des de fa 40 anys al disseny i producció d’equipament per empreses.

Degut a la crisi l’Empresa va passar d’una xifra de negoci de 9 a 3 Milions €, amb molt poca Rendibilitat i amb un grau d’endeutament molt elevat. Aquests tres factors van portar l’Empresa a una situació critica.

OBJECTIUS
  • Renegociar i refinançar el deute
  • Implementar un nou Sistema de Comptabilitat Analítica per determinar amb exactitud els costos de producció, i identificar-ne millores.
SOLUCIONS APORTADES

Primerament es va  elaborar un Pla Financer a 3 anys per reestructurar i renegociar el deute, amb l’objectiu de donar-li viabilitat. En termes generals, el Pla contemplava una forta contenció de la despesa d’estructura, una nova política comercial, i una important reducció de la plantilla, fet que comportava uns costos elevats. 

Posteriorment vam implementar un Sistema de Costos per conèixer quin era el cost de fabricació per a cada un dels productes. La informació que vam extreure ens va permetre prendre, amb criteris econòmics, la decisió sobre la conveniència, o no, d’externalitzar el procés de producció.

RESULTATS OBTINGUTS

Es va presentar el Pla a les Entitats Financeres, que el van acceptar, aconseguint el refinançament total del deute, i a mes es van obtenir noves línies de finançament. Amb això es va aconseguir reduir  considerablement les  tensions de tresoreria, cobrir els costos d’acomiadament per donar viabilitat a l’empresa i dur a terme el pla de viabilitat proposat pels tres anys següents.

El nou Sistema de Costos implementat ens va permetre conèixer no tant sols els costos de producció unitari, sinó també el Marge per Client. Amb aquestes dades vam poder re calcular tarifes i renegociar preus amb Clients, i en alguns casos en els que el Marge era negatiu, es va decidir deixar-lo. Aquest fet va suposar una baixada de facturació, però un augment del Marge, amb el consegüent increment de la rendibilitat de l’Empresa

Consultoria Financera