Casos d'èxit

Direcció Financera i Gerencial

Empresa del sector metal·lúrgic dedicada al disseny i fabricació de productes per equipament sanitari, amb una facturació de 3 Milions €.

OBJETIUS 
  • Reestructurar i adequar l’estructura i la gestió financera de l’empresa
  • Dissenyar i implementar un sistema de costos per determinar el cost de producció i per tant, el marge per producte.
  • Professionalitzar la Direcció de l’empresa
SOLUCIONS APORTADES

Primerament vàrem estudiar i analitzar l’estructura de finançament i el pool bancari de l’empresa.

A partir de la definició de l’Estratègia de l’empresa es van fixar els objectius per als 3 següents anys, i vam preparar el corresponent pla financer per assegurar-ne la viabilitat. Posteriorment vàrem aconseguir el finançament necessari, a través d’una operació amb l’Institut Català de Finances, que ens va permetre assolir els objectius de creixement desitjats. A la vegada, es van obtenir noves línies de finançament, i es va redefinir la política de cobraments i el pool bancari, adequant-lo a la tipologia de clients.

A la vegada vam dissenyar i implementar un nou model de Comptabilitat Analítica de Costos que ens va permetre calcular i conèixer amb exactitud el cost de producció unitari i el Marge per producte i família. Això va permetre establir uns preus de venda mes competitius.

Paral·lelament, per tal de professionalitzar l’Empresa, es va dur a terme la contractació d’un Enginyer Industrial com a Director de Producció, i un Director Comercial amb àmplia experiència en obertures de mercats internacionals.

RESULTATS OBTINGUTS

En 3 anys es va assolir el Pla d'Expansió: 

  • Es va incrementar la facturació de 3 a 9 Milions € en tres anys, amb un creixement molt important de les exportacions en mercats internacionals.
  • El nou sistema de costos, juntament amb la incorporació de la nova Direcció de Producció,  va permetre identificar millores en el procés de producció, amb una reducció de costos entorn al 15%
  • Professionalització de l’equip directiu i la creació d’un Comitè de Direcció, que participava tant en l’elaboració dels Pressupostos anuals com en la presa de decisions diàries.