Skip links

Consultoria Financera

Direcció Financera Externa

Definim l’estratègia financera més adient per la teva empresa. La posem en pràctica i en fem un seguiment periòdic, treballant estretament amb la resta del teu Equip Directiu.

“Som el teu Director Financer”.

Conjuntament amb la Direcció de l’Empresa, en el Servei de Direcció Financera Externa, desenvolupem i portem a terme de forma directa les 3 funcions principals de la Direcció Financera:

1. Planificació: A partir dels objectius estratègics de l’empresa, definits en un Pla Director, desenvolupem la planificació financera per determinar la rendibilitat, el cash-flow generat i les necessitats financeres derivades d’aquest Pla. En base a aquesta planificació dissenyem i
proposem l’estratègia financera més adient per donar resposta a les necessitats financeres.

2. Facilitar i gestionar els recursos financers: Busquem les fonts de finançament i seleccionem les més adients, en temps i cost. Treballem estretament amb la resta de l’Equip Directiu per tal de gestionar l’actiu, i especialment el circulant, amb la màxima eficiència com a mitjà per reduir les
necessitats financeres.

3. Control: Mensualment preparem un quadre de comandament econòmic i financer, que treballem conjuntament amb tota la Direcció de l’empresa. Així, analitzem, principalment: els resultats i la situació de tresoreria, avaluem la consecució dels objectius per identificar possibles desviacions i corregir-les de forma immediata, i sobretot treballem per detectar oportunitats de millora

Consultoria Econòmica Financera

Un estudi econòmic i financer en profunditat ens permet identificar l’origen de la manca de tresoreria o beneficis, estudiar si l’estructura financera de l’empresa és correcta, i conèixer la capacitat de creixement. Alhora ens permet conèixer els costos de producció, analitzar els marges per producte, i la rendibilitat de l’Empresa. 

Amb el Servei de Consultoria Financera per a Pimes 

“T’ajudem a millorar la situació financera i la tresoreria de l’empresa i a obtenir una major rendibilitat”.

Avaluar la viabilitat d’un projecte empresarial és bàsic per garantir-ne l’èxit, tant en fases de creixement com en situacions de dificultats.

La recerca del finançament necessari per dur-lo a terme, en la forma més adient, és una part fonamental d’aquest procés. Determinarem conjuntament la millor forma de dur a terme el teu projecte empresarial, i t’ajudarem en la recerca del finançament necessari.

 • Estudis Econòmics i Financers
 • Recerca de finançament
 • Ajuts i Subvencions 
 • Plans de viabilitat i reestructuració
 • Planificació i gestió de tresoreria

Conèixer en detall els costos de producció per centres de cost, i els marges per productes, ens permet conèixer l’estructura de costos de l’empresa, i definir les polítiques comercials i de fixació de preus.

 • Implantació de Sistema de Costos
 • Estudi de marges
 • Sistemes de reducció de costos
Si tot això t’interessa, contacta amb nosaltres i t’explicarem en detall com pot ajudar-te el Servei de Consultoria Financera per a pimes.

Assessorament Financer

Per poder prendre decisions encertades i amb seguretat és bàsic disposar periòdicament d’informació econòmica-financera i analitzar-la. 

El nostre Servei d’Assessorament Financer et permet conèixer mensualment la situació i evolució econòmica i financera de l’empresa. També disposaràs del recolzament financer permanent per millorar els resultats i la tresoreria, i així poder prendre decisions amb més seguretat i tranquil·litat.

El seguiment mensual de l’evolució de l’empresa basat en dades actualitzades i fiables, dóna tranquil·litat i seguretat, permet anticipar-se i identificar oportunitats per millorar els resultats.

Per poder prendre decisions encertades i amb seguretat és bàsic disposar periòdicament d’informació econòmica-financera i analitzar-la. Gràcies a aquest anàlisi és possible prendre les decisions adequades amb la finalitat d’assegurar la viabilitat financera (“tenir diners”) i la rendibilitat (“guanyar diners” ).

A partir d’una Comptabilitat Analítica podrem disposar de les dades necessàries per confeccionar un Informe Financer mensual que ens permeti prendre decisions amb seguretat i confiança.

 • Realitzem la Comptabilitat de forma precisa, puntual, analítica i rigorosa.
  L’empresa disposa en tot moment de la informació comptable al dia.
 • Confeccionem un informe econòmic i financer que presentem i analitzem
  mensualment amb la Direcció, per avaluar  l’evolució i situació financera de l’empresa, i proposar mesures de millora.
 • Confeccionem el Pressupost Anual per establir objectius, preveure els resultats i les necessitats o superàvits de tresoreria.
 • Proporcionem assessorament financer
  permanent.

Podrem donar resposta a qüestions com: Quin es el resultat real de cada mes? Quin Marge em proporciona cada Producte? El client que ens compra més, és el millor client? Per què tenim problemes de tresoreria? Com podem preveure’ls i minimitzar-los?

Disposar d’un Pressupost Anual i una Planificació a mig termini ens permet establir els objectius de l’empresa, preveure els resultats i conèixer les necessitats o superàvits de tresoreria. Ens dona resposta a preguntes com: Quines vendes hem d’assolir per no tenir pèrdues?, Quants diners necessitarem i quan els necessitarem? Quines inversions caldrà fer i com es finançaran?

Més informació